73
   Wednesday
   88 / 68
   Thursday
   84 / 70
   Friday
   81 / 66