31
   Wednesday
   48 / 28
   Thursday
   52 / 28
   Friday
   55 / 31